In de Evan-Assistance van juni 2015 identificeerden we zes thema’s die jongeren opmerken in de kerk van hun opvoeding en die volgens hen een grote kloof tussen de generaties veroorzaken. Nu zoomen we op enkele van deze thema’s in en kijken daarbij ook hoopvol naar mogelijkheden waardoor de generaties samen hun weg voortzetten naar de kerk van de toekomst.  


Monica is een jonge vrouw (19 jaar) met een hart voor God. Ze is altijd met haar ouders naar een evangelische kerk gegaan en geniet van de warme gemeenschap. Als tiener blijkt dat ze erg veel potentieel heeft en ze engageert zich actief voor het kinderwerk in de kerk. Tijdens een cursus schilderen leert ze Nico kennen, met wie ze haar creatieve passie deelt. Nico is niet gelovig. Hij doet een nieuwe, creatieve wereld opengaan voor Monica. De vonk slaat over: ze krijgen een relatie. De leiding van de kerk krijgt dit te horen en voelt zich geroepen om in te grijpen.  


Meerdere 20-35’ers ervaren de kerk als exclusief en oordelend. (1) Ze vinden dat de kerk een in / uit mentaliteit hanteert als mensen er iets ondernemen dat tegen de gangbare theologie van de gemeente ingaat. Een keuze zoals die van Monica wordt al snel met wantrouwen bekeken en als een prioriteit gezien om aan te pakken. Meer jongeren voelen zich hier niet goed bij en het laat ben bij hen een bittere nasmaak achter.  

Er zijn enkele belangrijke zaken die we moeten weten over de jonge generatie. Hedendaagse jongeren groeien op met het maatschappelijke denkbeeld van tolerantie. Deze tolerantie richt zich allereerst naar hun eigen tijdgenoten.
Dat zien we in twee uitingen.

  1. Vele jongeren her-evalueren ethische beslissingen.
    Ze leggen eerder de nadruk op wat voor hen ‘eerlijk ‘ is, dan een algemeen principe van ‘goed’ of ‘fout’ te volgen. 
  1. De jonge generatie vindt de vrije keuze van deelname erg belangrijk. Iedereen heeft het recht om erbij te horen.

 

Daarom is uitsluiting in hun ogen absoluut onbegrijpelijk, want ieder moet in zijn eigenheid en keuzes aanvaard worden, elke mening is waardevol.  

Velen van hen ervaren dan ook een groot spanningsveld tussen die maatschappelijke, tolerante overtuiging enerzijds, en hun geloof in de exclusieve boodschap van Christus anderzijds. Het is een spanningsveld waar de kerk zelf ook mee worstelt: “Wie zijn wij om te oordelen?” versus “We kunnen toch niet alles tolereren?”

In het you lost me onderzoek van Barna werd dan ook duidelijk dat vele jongeren met een christelijke achtergrond een exclusieve houding van de kerk proeven.
In Christelijk Vlaanderen horen we onder jongeren verschillende geluiden.

Best wat jonge kerkgangers nemen bepaalde christelijke dogma’s rechtstreeks van hun ouders of kerk over.

Toch zijn er sinds het millennium heel wat 20’ tot 30ers die binnen een christelijk kader progressiever zijn gaan denken. Ze missen een liefdevolle betrokkenheid van de kerk met de samenleving.

Het Barna onderzoek noemt deze jonge christenen ‘ballingen’. Zij onderzoeken nieuwe vormen van ‘kerk zijn’. Een derde groep jongeren met een christelijke opvoedingen nemen echter meer een pluralistische kijk aan.

Velen van hen staan aan de rand van een kerk of hebben in de loop der jaren de kerk verlaten. We hebben geen exacte cijfers, maar we mogen de omvang van deze groep niet onderschatten. Velen van mijn vriendenkring zijn deze weg opgegaan. Het Barna-onderzoek noemt hen ‘Nomaden’ of ‘Verloren Zonen’.

Ik heb het idee dat we verliezen als we het debat aangaan tussen tolereren versus uitsluiten. Veroordeling mist liefde, tolerantie mist moed. 

Kiezen we enkel uitsluiting?
Dan verworden we tot een gesloten fort voor erkende leden. 
Dan sluiten we ons af voor vreemde vragen en afwijkende gedachten.

Kiezen we voor het tolereren van elke persoon en elke nieuwe gedachte?
Dan verliezen we de kracht van de waarlijke blijde boodschap van Gods almacht, rechtvaardigheid en liefde en falen we in het bespreekbaar maken van zonde en haar gevolg.  

Kan het zijn dat in het diepst van het christelijke verhaal onze Drie-Ene God beide uitersten afwijst?
Daarvoor heeft de kerk een andere benadering nodig naar jongeren, die ons dieper naar het hart van Jezus brengt.  Jezus Christus werd één van ons, Hij werd één met ‘de ander’. Hij identificeerde zich met ons en omarmde ons in solidariteit, empathie en zelfopofferende liefde.  

Als we ons verdiepen in Christus’ boodschap en missie komen we al snel de verhalen tegen die Jezus vertelde over ‘de andere’. Denk aan het verhaal van de rijke gastheer die de marginalen van de samenleving uitnodigde voor zijn groot feestmaal omdat de elite zijn uitnodiging negeerde (Luc 14:15-24). De herder die negenennegentig van zijn schapen achterliet om het ene verloren schaap te zoeken (Luc 15:1-7). We kennen het parabel van de liefhebbende vader die naar niets anders verlangde dan een verzoening met zijn zoon (Luc 15:11-32). In elk van deze verhalen laat Jezus een glimp zien van Gods hart voor de buitenstaander.

De brieven van de apostel Paulus aan de vroege kerken tonen eenzelfde medeleven. ‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’

Hoe anders zou de kerk worden als ze hetzelfde zou doen en ‘uitsluiting’ af te wijzen als onacceptabel en ‘tolerantie’ als niet goed genoeg?

Een vriend van mij vertelde me iets over empathie.
“Empathie is de ander leren zien als een persoon die gemaakt is naar het beeld van God. Ik werk met mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Het is vreselijk om te zien hoe zij misbruikt worden. Ook al kan ik niet instemmen in alles wat ze doen, het is net door de aard van Christus dat ik door de innerlijke pijn en wanhoop van de slavernij hen met liefde kan omarmen”.

De jonge generatie heeft werkbare, Bijbelse en genadevolle wegen nodig om relatie te hebben met ‘de andere’ doorheen Gods ogen van liefde voor de zondaar, ondanks een aversie tegen de zonde.

We hebben leiders nodig die het hart van Christus in empathie en zelfopofferende liefde bewust uitleven. Het goede nieuws is dat de jonge generatie daar zelf meer in te bieden heeft dan dat we soms denken.

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd