Vaderdoenkennen

 

Deze Evan-Assistance valt tijdens de laatste dagen van het jaar 2018 in je brievenbus.


Klassiek een tijd waarin we vele goede voornemens  maken … die we na korte tijd opgeven en zelfs vergeten.


Ik, ellendig mens

We kunnen veel redenen aanvoeren om dat opgeven te verklaren. Maar dat verandert het feit niet dat we botsen op de muur van onze gewoonten. En die laten ons geen keuze: ze zijn machtiger dan wijzelf.  Dat is toch wel moeilijk te accepteren voor iemand die is vrijgekocht?

We zijn overtuigd dat het belangrijk is om Jezus’ leerling te zijn en daarnaar te leven. Dat belijden we van ganser harte en we verlangen te veranderen. Ook daarvoor bidden we.

Maar wat zich feitelijk in ons leven afspeelt, confronteert ons met een realiteit:  ons verlangen blijft te dikwijls beperkt tot belijdenis over een leven dat er heel verschillend uitziet – dat zelfs kan getuigen van het tegengestelde van ons verlangen en belijdenis.

 

Arme ik – mijn gewoonten zijn me de baas.1

We leven in een dilemma. Enerzijds leven we met een verlangen en belijdenis in Christus. Anderzijds getuigt onvermogen om onze gewoonten te veranderen dat we gebroken, kleine mensen zijn die in een gebroken schepping leven.  

Jezus Christus openbaarde Gods koninkrijk om mensen tot Gods kinderen te maken.2
Johannes 1:1-18 schetst de krijtlijnen hoe God ons naar een oplossing leidt:

13: opnieuw geboren worden
14: wij zien Jezus - Gods Woord, vol van genade en waarheid
16: Hij schenkt genade op genade
17: Hij bracht genade en waarheid
18: de Zoon heeft ons God doen kennen

Ook dat is deel van onze belijdenis. God bracht Goed Nieuws door zijn Zoon. In Hem vindt een mens zoveel genade en waarheid dat heel ons leven.werken.dienen een ontdekkingstocht wordt om nog veel meer van God te leren kennen dan we nu al kennen. Die kennis zet alles op zijn kop ... inbegrepen de macht die koppige natuurlijke gewoonten over ons hebben.

 

Sleutels

De kennis over die genade en waarheid geeft ons de mogelijkheid dat we zouden kiezen om dankbaarheid en kwetsbaarheid een bewust deel van ons leven te maken. God geeft daarvoor alles wat we nodig hebben, maar het is ónze keuze en het is ónze inzet om Jezus na te volgen in het werk van Gods koninkrijk.

Dat doet Hij niet in onze plaats, want wij moeten zelf leren om de macht van ingeslepen natuurlijke gewoonten aan te pakken. God geeft ons wel twee sleutels om dat te kunnen doen:

wees daarom dankbaar

"Laat de vrede van God uw harten beheersen.
Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam.
Wees daarom dankbaar." 3

Gods vrede kan ons alleen in zijn macht krijgen naargelang we het opgeven om te blijven heersen over onszelf. Dankbaarheid komt pas in ons hart nadat we onszelf losgelaten hebben.
Dat gaat niet alleen over Jezus aanvaarden als Redder en Heiland. Dat gaat nog veel meer over dat we stoppen ons te bewijzen voor God. Dat we eenvoudig en nederig het soort leven aanvaarden dat we in Christus aangeboden krijgen.

Wie zich laat aanraken door God, maakt zich heel kwetsbaar. Het vertrouwen dat we daarvoor in Hem moeten stellen, is met stukjes opgebouwd uit elke ervaring waarbij de Almachtige ons vulde met zijn barmhartigheid – dat wil zeggen: Hij vulde ons met genade, waarheid, liefde en goedheid met ons. En dat kan God doen, omdat Hij Genade, Waarheid, Liefde en Goedheid in Persoon is. 
Datzelfde vertrouwen bouwen we ook op met al de stukjes inzicht die we over jaren over de erfenis in Christus verwerven.

Wie zich geregeld zo naar God wenden, ontvangt zijn vrede en leert vanuit die vrede te leven. De bedoeling is dat we die dankbaarheid delen met andere mensen - onze broers en zussen in Christus eerst. Met een hart dat beheerst wordt door Gods vrede, leren we met andere mensen op te trekken.

“Wees daarom dankbaar.”
                 Die houding kunnen we ontdekken en als gewoonte ons eigen maken.
                 Zo geven we onze dankbaarheid aan God terug.
                 Zo dienen we er onze naaste mee. 

Om dat te kunnen doen, moeten we keuzes (en geloofsstappen) maken die buiten onze gewoonlijke levenspatronen liggen.  Het is juist de overgave die bij dankbaarheid hoort, die helpt de macht van die gewoontepatronen te doorbreken.
Hoe meer we God plaats geven in ons leven en Hem navolgen, hoe meer de macht van dat kapotte DNA met zijn gewoonten wordt gebroken.
 “Wees daarom dankbaar.”

● durf kwetsbaar te zijn
We zijn in Christus een nieuwe schepping. Absoluut! Maar alle bagage die we van oudsher meeslepen, maakt ons heel breekbaar wanneer onze overgave en dankbaarheid van de vorige paragraaf ons naar onze medemensen leidt.

Terwijl we dienen met Gods genade, waarheid en goedheid4, komt  aan de oppervlakte wie we werkelijk zijn: begrensde, gebroken, kapotte mensen. Dankbaarheid maakt ons dus niet alleen erg kwetsbaar naar God toe. We worden ook heel kwetsbaar voor onze naaste.5
Dat zijn de mensen die reageren, commentaar geven en kritiek leveren – en hun motieven zijn niet altijd zo barmhartig als we van God ervaren. 

Als ik eraan werk om consequent dankbaar te zijn, maakt dat me heel kwetsbaar. Dat brengt me in moeilijkheden.
Telkens staan we dus voor de keuze: die moeiten aanvaarden of weerstand bieden? Nederig zijn of koppig? Afschermen tegen pijn en onrecht?  Verdedigen? Of de gelegenheid omarmen om te leren authentieker in Christus te worden?

 

Ga naar huis

We verwijzen naar hem gewoonlijk als “de rijke jongeling”. Jezus wilde hem oprecht helpen. Hij worstelde eveneens met controle over zichzelf en zijn leven.6

De man krijgt te horen: “ga naar huis”. Jezus stuurt hem terug naar de plek waar het resultaat van al zijn gewoonten, prioriteiten en controle zich bevond. Daar moest hij keuzes maken en orde op zaken stellen.
Zijn grote rijkdom liet hem toe alles te doen wat hij wilde ondernemen.  Maar al dat “doen” stond in de weg om het eeuwige leven te ontvangen op de manier zoals God dat wilde: om kind van God te worden door het leven in Christus te aanvaarden - dankbaar en kwetsbaar.  In zijn geval was een uitverkoop voor de behoeftigen de enige logische uitweg uit zijn dilemma.

“De goede Meester” volgen? Dat vereist dat we onze levensgewoonten bewust en intentioneel opofferen. Vanuit onze liefde voor God.
Pas daarna leren we de Vader van Jezus Christus Zich nog meer kennen.

Het is dus in ons eigen huis dat we natuurlijke gewoonten beginnen te veranderen. Daar breng je je zaken en prioriteiten op orde.

 • In welke gewoonten vind je je bescherming en zekerheid - plaats van bij God?
 • Welke prioriteiten maken je groter en belangrijker dan Hemzelf?
 • Wat vind je kostbaar, maar laat geen ruimte om in overgave en dankbaarheid te leven?7 


Waag je het "naar huis te gaan” en orde op zaken te stellen voor je ziel?
Ga met overleg te werk:

 • Gebruik de handleiding
  Zo’n nuchter handelen is al eerder doorheen eeuwen kerkgeschiedenis beschreven als “geestelijke discipline aanleren”.
  Daarvoor staan een hele rits hulpmiddelen ter beschikking8 die je op weg kunnen helpen. Gebruik die.

 • Ga niet alleen
  Deel je verlangens in je geloofsgemeenschap. Geef vertrouwde mensen een blik in je leven. Vraag en aanvaard hun aanmoediging.
  Laat hen begrijpen hoe je prioriteiten verschuiven naargelang Gods uitgangspunten meer vat op je leven krijgen.

 • Zoek telkens de praktijk
  Alles wat je leest–bestudeert-bespreekt–gelooft kan je doortrekken naar de praktijk.
  Vraag jezelf telkens af: “Wat betekent dat voor mij, voor mijn huwelijk, mijn gezin? Op school, op mijn werk, in mijn kerk?”

 • Kijk (ver) vooruit
  Neem vooraf genoeg tijd om voor jezelf vast te leggen hoe je na een enthousiaste start eerlijk en consequent kan verder gaan op de ingeslagen weg. Wat is je doel en hoe houd je je koers?

 • Verheerlijk God: sta met beide voeten op de grond  
         Laat uw lichaam een levend offer zijn. Heilig.
         Zodat het een vreugde voor God is.
         Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.9

Meer weten? Verder gaan?

Zowel oudere als jongere christenen helpen we al bijna 15 jaar met geestelijke discipline. De GodWorks-vorming en het Pilgrimshem-project zijn daarin sleutels.
Wil je over de dwang van natuurlijke gewoonten en over je eigen geloofsgroei  overleggen – voor jezelf,  of de kleine kring, of de grotere geloofsgemeenschap, dan kan je steeds terecht via een mail naar info(at)abcministries.be.

---------------
VOETNOTEN

 1. Zie ook Romeinen 2:13-15 en 7:16-22 over de strijd die we leveren en het kader waarin we dat doen.
 2. Zie Johannes 1:1-18 (Het Boek).
 3. Zie Kol.3:15 (Het Boek).
 4. U kan een interessante gedachte opsporen door in het hele hoofdstuk van Efeziërs 4 te onderzoeken hoe kwetsbaarheid in die regels verscholen zit.
  - Wat maakt kwetsbaarheid mogelijk in alle dienstbetoon, groei en werkingen die Paulus beschrijft?
  - Hoe zou de afwezigheid van een kwetsbare houding de behoorlijke werking van bedieningen en van het lichaam van Christus bedreigen?
  - Hoe zou Gods Geest daarop reageren? Wat zien we dan in mensen en hun relaties gebeuren?
 5. Zie bvb. de publicaties over de resultaten van het onderzoek van Brenée Brown.
  Een kwetsbaar leven leiden, is een studie op zich. Dit artikel belicht hoe we natuurlijke gewoonten en hun destructieve impact leren veranderen. (Zoek op internet bvb. “kwetsbaarheid Brenée Brown”.)
 6. Zie Mattheüs 19, Markus 10 en Lukas 18.
 7. “Waar je schat is, daar zal je hart zijn”, zie Mattheüs 6: 19-21. Verlies daarbij de context van de hele bergrede niet uit het oog.
 8. Kijk op www.abcministries.be/vorming/GodWorks voor wat ABC u kan aanbieden.
 9. Zie Romeinen 12: 1 (Het Boek).
Our website is protected by DMC Firewall!