Evan Assistance201903p2sleutels1

WAT NU?

Op dit ogenblik staat het seizoen in de startblokken waarin christelijk Vlaanderen de balans opmaakt van het voorbije werkjaar 2018. Leiders en leden gaan via Algemene Vergaderingen in dialoog.1

TRENDS

In dit seizoen piekt traditioneel het aantal vragen dat we bij ABC krijgen over transparantie en verantwoording, inspraak en besluitvorming, enz.  

Het hele jaar hangen die thema’s in de lucht, maar in dit seizoen is de zoektocht naar duidelijkheid groter. En ook wel eens wat bitsiger.

Niet alleen leiders bevragen ons. Een gelijk aantal vragen komt van ‘volgelingen’ (met excuus voor die term, die wel toelaat de situatie gemakkelijker te schetsen).
‘Volgelingen’ zijn mondiger en vertegenwoordigen in aantal, motivatie en toewijding een behoorlijke vragende partij. Die wil behoorlijk gehoord worden en mee overleggen.

Op grond van begrippen als ‘christelijk rentmeesterschap’ en ‘deugdelijk bestuur’ kunnen we mogelijk drie patronen in gemeenten en organisaties zien ontwikkelen:

PATROON: SAMEN

Leiders blokken in dit type organisaties en kerken bevraging niet af. Integendeel. Dialoog wordt volgehouden – ook al komt die soms in heel kritische toonaarden. Uiteindelijk schept een bewuste keuze voor die houding transparantie en onderling vertrouwen en komt er een draagvlak voor de toekomst:

“We willen het evangelie beter, verder, dieper in onze levens en in onze omgeving zien doorwerken. Daarvoor hebben we iedereen nodig. Niet alleen ieders talenten, maar nog veel meer ieders vragen, onzekerheden, dromen en creatieve ideeën zijn belangrijk.
We weten nu nog niet hoe we aan alle dromen kunnen werken.  Maar we kiezen wel heel bewust om SAMEN naar de toekomst te werken.“

Leiding en leden staan samen in de zoektocht en zetten samen geloofsstappen.

PATROON: WAARHEEN?

In dit patroon werpen tradities hun schaduw vooruit. Mensen worstelen en ondergaan hun dwang – geduldig, met groeiend verlangen naar dat ‘meer’ waar Gods koninkrijk over vertelt.
Leiders voelen minstens aan dat verlangens groeien. Maar ze zijn onzeker of ze die onderstromen goed begrijpen en hebben daarom geregeld vrees dat ze grip verliezen.

In zo’n twijfelende omgeving kunnen leiding en ‘volgelingen’ kiezen er samen voor te gaan – zolang hun verlangens, passies en verwachtingen dezelfde richting uitgaan. Maar laten de tradities toe om buiten hun grenzen naar iets nieuws te kunnen (mogen?) groeien.

Jezus waarschuwt om voor nieuwe wijn nieuwe zakken te gebruiken. In de oude zakken kan de dynamiek van de nieuwe wijn zowel de wijnzak als de wijn verloren doen gaan.
Heeft wat “oud” is, dan afgedaan heeft? Helemaal niet: dat levert precies een draagvlak va identiteit en zelfkennis om de nieuwe horizonten te kunnen opzoeken. Het is een kunst beide aan elkaar te koppelen. En het is een stap in het onbekende.2

Het is heel menselijk en het is heel Vlaams om precies voor dat onbekende terug te schrikken.
Leiders en/of  ‘volgelingen’ kunnen heen-en-weer argumenteren, totdat iets gebeurt dat hen geen keuze meer laat in geloof een stap vooruit te zetten:

 • Op de weg van “samen ervoor gaan” en samen deugdelijke oplossingen zoeken

of:

 • (luid!)de deuren dichtgooien en barricaderen.3
  Met deze keuze slaan ze waarschijnlijk de weg in naar het laatste patroon.

PATROON: WIJ WETEN HET

Een groep, gemeente of organisatie kan zich om talloze redenen naar binnen keren. Dikwijls bezorgen concrete gebeurtenissen een schok- en schrikeffect. Mensen zoeken dan beschutting onder die tradities waaraan ze een absoluut gezag kunnen verbinden.
Dan wordt het heel moeilijk om de toekomst nuchter, verstandig en vanuit verschillende oogpunten te kunnen benaderen. Om argumenten over waarheid en waarde op de toekomst te richten.

Zulke omstandigheden kunnen een groep heel snel leiden naar “veilige standpunten”: ‘Vroeger was het goed. Waarom veranderen?’ Die kunnen elk idee, elke vraag en elke creativiteit smoren.  Er ontstaat een houding die het motto zou kunnen huldigen ‘Wij zitten goed. We zijn correct.’
 

Mensen kunnen die dwangbuis alleen verlaten door bekering. Meestal met pijnlijke wonden die veel liefde, verzorging, begeleiding nodig hebben vooraleer ze wagen stappen naar de toekomst te zetten.

HET PIEKSEIZOEN

Vooral in dit piekseizoen krijgen we bij ABC te maken met vragen die aan deze patronen zijn gekoppeld. We hanteren deze uitgangspunten in onze dienstverlening:

 • ABC-medewerkers willen uitdrukkelijk vanuit de eigen ABC-kernwaarden reageren.4
 • We respecteren de identiteit van wat God liet ontstaan – bij u ter plaatse, met uw broers en zussen. Daarom moedigen we altijd aan behoorlijk te communiceren binnen de structuren van dat organisme.
 • Ondanks moeite of verdriet staan liefde en respectvol spreken over de naaste voorop. God legt onderlinge openheid, degelijke communicatie en nederige vergeving vast als oplossingen voor conflicten binnen zijn volk.5
  We moedigen ieder aan om die nog meer in praktijk te brengen – eventueel met onze hulp.
 • Ongeschreven regels – gewoonten, tradities, verwachtingen – zijn moeilijk in woorden te vatten. Toch werpen ze veel gewicht in de schaal. Opnieuw geven liefde en tegemoetkomendheid ons het grotere plaatje waarmee we een gentleman’s houding praktiseren met sterke wortels in bijbelse grond.6
 • Geschreven regels - statuten, reglement, overeenkomst, wetgeving - zijn vastgelegde afspraken. Heb je je verbonden, dan bepalen zij de aanpak.7 Dat geldt ook voor wie stilzwijgend akkoord ging door bvb. geruime tijd onder die regels mee te werken.
  Het is dus wijs om geregeld visie, missie, kernwaarden en beleid af te stoffen.
 • Regels kúnnen voorbijgestreefd raken. Ook dan zijn er afspraken om ze behoorlijk en met een dienende houding aan te passen.
 • In het koninkrijk van God horen we vooraf te denken en te handelen. Verbittering, verdeeldheid, achterklap, gekoesterde kwetsuren, verwijten of zelfs onderlinge haat mogen geen ruimte krijgen – en al helemaal niet door impulsief handelen of overhaaste beslissingen.
  Raakte dat toch ontspoord? Dan laten we ons gezamenlijk door Gods Woord en Gods Geest aanspreken. We wagen onszelf en de situatie helemaal aan Hem toe te vertrouwen.8

FOCUS OP GROEI

Bij ABC geloven we sterk dat we kunnen leren dat het priesterschap van iedere gelovige9 op alle levensterreinen zich uitdrukt door “waardig te wandelen aan de roeping waarmee we geroepen zijn”.10

Ieders karakter, welbevinden, vaardigheden en kennis zijn van groot belang. Daarom concentreert deze serie “sleutels” op wat leerling-zijn, leider-zijn en gemeenschap-zijn betekenen. Daaruit komt groei voort – van mensen, groepen, gemeenten en organisaties.

Kies je ook om vanuit je eigen roeping voorbeeld te zijn?
Welkom in het vervolg van deze artikelreeks!11Voetnoten

 1. Gelukkig stijgt het aantal gemeenten en organisaties dat al in het najaar van 2018 vooruit keek naar beleid, plannen en begroting. Soms werden zelfs missie en visie opnieuw actueel gemaakt om beter te kunnen vooruitkijken.
 2. Zie Lukas 5:36-39.
 3. Dat kunnen leiders of verantwoordelijken, leden of medewerkers zijn. Maar wiens voeten ook dwars staan of welke neuzen ook in verschillende richtingen wijzen: het blijft een patstelling. Meestal gaat het dan om mensen met frustraties , persoonlijke motieven en opinies.
 4. De ABC-kernwaarden: zie www.abcministries.be/wie-zijn-we/mission-statement
 5. Zie bvb. 2Petrus 1.
 6. Zie bvb. Filippenzen 2.
 7. Zie bvb. Mattheüs 5:37, en pas dat zonder meer ook op uzelf toe.
 8. In deze begeleiding speelt het Pilgrimshem een cruciale rol. Als mensen weg zijn uit hun gewone omgeving kan begeleiding werken aan nieuwe inzichten en nieuwe gewoonten.
 9. Zie bvb. 1Petrus 2.
 10. Zie Efeziërs 4:1, maar Paulus spreekt even duidelijk tot bvb. Timotheüs en Titus.
 11. Zie onder andere Romeinen 12:10, 15:5, 1Korienthiërs 4:16, Filippenzen 3:17, 1Thessalonicenzen 1:7, Titus 2:7.
Our website is protected by DMC Firewall!