instellingenvzwwet2019


Pre-seminar checklist
                                                                                                      (Druk deze checklist af via de
                                                                                                                                                                   instellingenknop bovenaan.)

Beantwoord de vragen van de checklist zo goed mogelijk volgens wat                            
voor uw vzw-situatie relevant is.
Er zijn geen goede of slechte antwoorden.                  
Kruis gewoon aan "JA" of "NEE" of "NIET v TOEPASSING".
                        

Met deze vragen kan u zelf een beeld krijgen van de aandachtspunten voor uw vzw.

VRAAG

 JA  

 NEE 
NIET
v. toep.

 1. PUBLICATIES - RECHTBANK

1.1. Na elke statutenwijziging is een gecöördineerde versie statuten van de statuten opgesteld.

     
1.2. Deze gecoördineerde statuten zijn samen met de wijzigingen ook op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
       neergelegd.
1.3. Elk mandaat is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bestuurders, dagelijkse bestuurders of vertegenwoordigers).
2. STATUTEN - Algemeen
2.1. De statuten stellen dat er een zgn. "huishoudelijk reglement" van de vereniging is.
2.2. De doelstellingen van de vereniging zijn "nauwkeurig" en "concreet".
2.3. De statuten hebben afzonderlijke artikels voor de doelen van de vereniging en voor de acitiviteiten die de vereniging
       mag voeren.
2.4. De statuten bepalen dat de vereniging handelsdaden mag stellen.
2.5. De statuten sommen op welke "middelen" de vereniging kan werven om haar werking te financieren.
2.6. De statuten bepalen dat middelen NIET aan oprichters, leden of mandatarissen ten goede mogen komen.
2.7. De statuten hebben bepalingen over inzagerecht van de documenten van de vereniging en/of over persoonsgegevens
       van betrokkenen bij de vereniging.
3. STATUTEN - Leden
3.1. De statuten spreken zowel over stemgerechtigde leden als over toegetreden leden.
       (stemgerechtigd = effectieve leden, gewone leden, actieve leden)
3.2. Het miniumaantal van de leden = 3.
       (Onze statuten werken met een ander aantal, namelijk:__________)
3.3. De statuten leggen duidelijk uit hoe de stemgerechtigde leden kunnen toetreden en uittreden uit de vereniging.
3.4. De statuten leggen duidelijk vast welke rechten/plichten de stemgerechtigde leden hebben en wanneer ze die kunnen
       beginnen uitoefenen.
3.5. In de uitsluitingsprocedure van stemgrechtigde leden wordt bepaald dat zij door de Alg.Vergadering gehoord moeten
       worden alvorens over de uitsluiting te stemmen.
3.6. Toegetreden leden mogen WEL aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.
3.7. Er is een artikel dat een lidmaatschapsbijdrage met een bedrag voor de leden instelt.
4. STATUTEN - Algemene Vergadering
4.1. De statuten vermelden hoe de leden het Bestuur kunnen dwingen een Alg.Vergadering bijeen te roepen.
4.2. De statuten vermelden hoe bij de stemmingen de onthoudingen verrekend worden.
5. STATUTEN - Raad van Bestuur
5.1. De statuten laten toe dat een rechtspersoon (bvb een andere vzw) een mandaat voor het besturen of
       vertegenwoordigen kan opnemen.
5.2. De uitzonderingsregel van 2 bestuurders staat vermeld in de statuten.
5.3. De statuten leggen het bestuur op een functieverdeling uit te werken (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
       penningmeester)
5.4. Niet alle functies in het Bestuur kunnen samengevoegd worden in 1 persoon.
5.5. De mandaten lopen voor ONbepaalde tijd (= er is geen periode aangegeven)
5.6. De statuten bevatten een clausule waarmee de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van bestuurders wordt
       aangepast (afgezwakt of zelfs geannuleerd).
5.7. De statuten laten PER UITZONDERING een bestuursvergadering op afstand toe.
 
6. Andere elementen die u in uw statuten leest en die u uitzonderlijk lijken:      
       

                         

     
       
       


Bereid u op het seminar voor :

 • Breng aub voor uw eigen gebruik mee naar dit seminar:
  • De gecoördineerde statuten van uw vzw
   (gecoördineerd = alle wijzigingen die ooit gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, zijn verwerkt tot één tekst van de actuele statuten)

  • Het overzicht van de huidige mandaten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
   (mandaten = raad van bestuur, eventuele dagelijkse bestuurders, eventuele vertegenwoordigers)

  • Het actuele “Huishoudelijk Reglement” dat in uw vzw de statuten verder documenteert of praktisch uitwerkt
   (soms ook genoemd “Intern Reglement”, of “Identiteitsdocument”)

  • Uw verwerking van deze pre-seminar checklist.


Wilt u op de hoogte blijven maar ontvangt u nog niet de email-updates van ABC?          

Stuur een email met uw vraag om die voortaan ook te ontvangen naar info(at)abcministries.be.

Concrete vragen of wil u ons documentatiecentrum gebruiken?                                                  

Via het Infofoon-abonnement kan u nu al met uw vragen terecht.                        
Contacteer ons als u hulp wil om nu al uw vzw-project te (her-)schrijven.                                

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd