Mission Statement

ABC Ministries:

wil christen-leiders dienen en met hen groeien in effectiviteit en integriteit
opdat de gemeente haar rol meer kan vervullen in de bouw van Gods koninkrijk
in België, Europa en het gebied van de Afrikaanse Grote Meren

Visie:

ABC-Ministries wil zodanig op het klimaat van christelijk leiderschap inwerken, dat wij samen met de christen-leiders rondom ons steeds meer bekend zullen staan voor:

groei in integriteit, dienstbaarheid en effectiviteit doorheen als christenen en als leiders.
Ps. 78:72; Spr. 10:9, 11:3; Joh. 13:14-17, 15:1-8

inzet om christenen, leiders en groepen te helpen zich levenslang te ontplooien; vooral door een God-gerichte mentorrelatie zoals Christus ons het ultieme voorbeeld gegeven heeft.
1 Kor. 11:1; Fp. 3:13-17

dienstbaarheid vanuit nederigheid en respect voor de roeping die andere mensen van Godswege ontvangen hebben.
Zach. 4:6-10; Matt. 11:29; 1 Kor. 3:5

samenwerking met wie het Lichaam van Christus eveneens willen versterken; zonder voorkeuren voor kenmerken als nationaliteit, geslacht, functie, etnische achtergronden, enz.
Gal. 3:26-29; 1 Kor. 12:3

de zekerheid van goed leiderschap en gezond bestuur, terwijl we toch liefdevol mensen dienen die met noden op ons pad komen.
Matt. 25:40,45

de voorrang die we geven aan bijbelse normen en waarden op culturele normen en waarden; als een waarachtige maatstaf voor christelijk leiderschap; en waarbij taal, stijl en vormen aangepast zijn aan de culturele context.
1 Kor. 9:19-23; 2 Pet. 1:3-8

het verenigen van evangelisatie en sociale verandering, individuele groei en werking van de gemeenschap, vanuit de overtuiging dat God elke mens integraal en op al deze levensgebieden aanspreekt.
Luc. 4:18-21; Jac. 2:14-17

de prioriteit die we geven aan mensen die het minst toegang hebben tot de noodzakelijke hulpmiddelen om de realisatie van deze visies mogelijk te maken.
Matt. 25:40,45

Kernwaarden:

integriteit, uitmuntendheid, ontplooiing, nederigheid, respect, synergie, integraliteit, bijbelse waarden, barmhartigheid, dienstbaarheid

Strategische aanpak:

ABC helpt christenen zich te ontplooien
We helpen christenen hun talenten te herkennen en die meer te gebruiken. Zo kunnen zij beter toewerken naar het doel dat God aan hun leven geeft. Het resultaat is ontplooiing, motivatie om te blijven groeien en een aanstekelijk voorbeeld voor anderen in hun omgeving.

ABC helpt christen-leiders effectiever te leiden
We helpen christen-leiders God’s principes uit te werken voor leiding geven en verantwoordelijkheid dragen. Dat gaat deels over karaktervorming en deels over effectief leiderschap. Het resultaat: groepen onder zo’n leiderschap worden gevoeliger voor de beweging die God brengt, en leiders maken voor hun medewerkers ruimte om ook te kunnen groeien.

ABC helpt leidersteams effectiever te dienen
We helpen christen-leiders samen te werken, goede besluitvorming uit te werken en geloofsplannen te ontwikkelen. Individuele karakters leren samenwerken en wederzijds dienstbaar te zijn. Het resultaat is dat zowel individuele leiders als de groep hun roepingen kunnen uitleven en visies kunnen nastreven.

ABC helpt groepen goddelijke groei te ontvangen
We helpen groepen mensen zoals kerken, gemeenten en organisaties om God’s roeping te (h)erkennen. Vanuit de principes die God ter beschikking stelt, onderzoek we gezamenlijk de roeping en visie en ondersteunen vervolgens om daaraan handen en voeten te geven. Het resultaat is een aanzet tot voortgaande groei en vermenigvuldiging.

Doelstellingen:

ABC wil een centrum zijn voor christelijke dienstbaarheid
dat toegang biedt tot kennis, ervaring en ondersteuning in leiderschap, duurzame gemeentebouw en gemeentegroei,  deugdelijk christelijk rentmeesterschap.

ABC wil netwerken van christelijke mentors en coaches bouwen
die duurzame groei in mensen (mentoring) en groepen van mensen (coaching)  bevorderen op grond van principes die God in zijn schepping heeft gelegd.

ABC wil denktanks voor innovatie en groei bouwen
die nadenken hoe christenen, kerken, gemeenten en organsiaties hun sleutelrol meer kunnen opnemen om een impact in onze samenleving te hebben.

ABC wil met dezelfde uitgangspunten internationaal samenwerken
in Europa, omwille van het grotere geestelijke, culturele en socio-economische kader waarin wij leven
in het gebied van de Afrikaanse Grote Meren, omwille van de Belgische erfenis die ons land daar achtergelaten heeft.

Our website is protected by DMC Firewall!