ABC-Ministries vzw – Privacyverklaring  & -beleid (bijwerking: 23 augustus 2018* v0.2)

Sedert het begin van haar bediening in 1997 ligt de bescherming van alle persoonsgegevens vast bij ABC-Ministries (hierna “ABC”genoemd). Integriteit is niet voor niets een van onze kernwaarden. We respecteren dus uw privacy. Dat standpunt onderschrijft elke ABC-medewerker.

Tijdens uw contacten met ABC worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. U  wordt geïdentificeerd door deze gegevens. Dus het gaat om ‘persoonsgegevens’. Daarop passen we de regels van deugdelijk bestuur, privacy en veiligheid toe.

Hoe ABC die persoonsgegevens verwerkt en er op een correcte manier mee omgaan, vindt u vindt u in onze privacy-verklaring

 1. Onze privacy-verklaring en ons privacy-beleid
 2. Welke persoonsgegevens voert ABC over u?
 3. Waarom verwerkt ABC die persoonsgegevens?
 4. Deelt ABC persoonsgegevens met derden?
 5. Welke rechten kan u laten gelden?
 6. Hoe beveiligt ABC uw gegevens?
 7. Verwerkt ABC persoonsgegevens van minderjarigen?
 8. Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtsmacht
 9. Contactgegevens
 10. Versies van dit document

   1. Onze privacy-verklaring en ons privacy-beleid

   Deze privacy-verklaring en dit privacy-beleid past ABC toe op alle persoonsgegevens die we van u verzamelen en verwerken.

   Maakt u gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops, producten en diensten of neemt u deel aan de activiteiten van ABC, dan gaat u akkoord dat we zowel deze privacy-verklaring als dit privacy-beleid toepassen op de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.

   ABC kan haar privacy-verklaring en haar privacy-beleid altijd aanpassen naar aanleiding van  nieuwe regelgeving of omwille van situaties die aantonen dat zulke aanpassingen nodig zijn.

   Op onze website www.abcministries.be staat steeds de versie die actueel geldt.

   2. Welke persoonsgegevens voert ABC over u?

   ABC kan persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen en verwerken.

   Gegevens die u zelf aan ons geeft
   Afhankelijk van de aard van ons contact kan dat gaan om:

   • Identificatie- en contactinformatie: 
    • naam, voornaam, adres en woonplaats;
    • emailadres, telefoon- of gsm-nummer;
   • Operationele informatie
    (indien de doelstellingen in 3.2 van toepassing zijn):
    • Bankinformatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
    • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
   • Achtergrondinformatie:
    • Relatie met bestaande kerk, gemeente, groep of organisatie (omwille van de doelstelling in 3.1).
    • Informatie over de documentatie, producten, diensten of vorming die u vraagt, uw interesses en voorkeuren die u doorgeeft via onze contactvoering mondeling of per telefoon, via email of onze (mobiele) websites, … ;
    • Klachten, feedback of andere communicaties over uw ervaringen met ABC gerelateerde diensten, producten of documentaties; uw opmerkingen, suggesties, getuigenissen, ….;
    • Andere gegevens en inhoud die u zelf aan ABC communiceert of deelt, via de activiteiten of producten van ABC, via (mobiele) websites, apps, webshops, … onder de vorm van tekst, beelden, geluidsopnamen, … en die noch door u noch door derden onder een copyright staan.
    • Gegevens die u zelf aan ons geeft via (mobiele) websites, apps en webshops
     Gebruikt u (mobiele) websites of apps dan kunnen we volgende informatie van u verwerken: bezochte (sub)pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies of van gegevens die u zelf invoert op die websites of in die apps.

   Gegevens via andere bronnen

   Omwille van integriteitsprincipes verzamelt noch verwerkt ABC gegevens die leveranciers van andere bronnen aanbieden, met uitzondering van gegevens die verzameld zijn door openbare bronnen.

   Op het gebruik van sociale mediakanalen en het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgebonden informaties via die kanalen, zijn zowel voor uzelf als voor ABC de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing.

   Op onze website kunnen links naar andere websites staan – in eigen beheer of van derden. De websites van derden vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitgevende (rechts)persoon, met daaraan verbonden hun eigen privacyverklaring of –beleid. ABC kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun inhoud en hun hantering van privacy. 

   U hoeft uw gegevens niet aan ABC te verstrekken of akkoord te gaan met de verwerking.
   Als u echter van ons verlangt dat we u behoorlijk zouden dienen, binnen de afbakening van de bestaande regels, zal u toch minstens die persoonsgegevens aan ABC moeten geven om die dienstverlening en/of de naleving van de wetgeving mogelijk te maken.

   3. Waarom verwerkt ABC die persoonsgegevens?

   3.1. Op de eerste plaats omdat ABC een statutaire opdracht met een welbepaald werkkader uitvoert:

   • Statutaire opdracht:
     • “… het geestelijk, sociaal en maatschappelijk functioneren van individuele mensen, groepen, gemeenschappen en organisaties bevorderen …“en
     • “… de talenten, competenties en het functioneren van personen – individueel of in groepen – ondersteunen, dynamiseren en optimaliseren …”
   • Werkkader:
    • “… eigentijds, kwalitatief en integraal dienstbetoon op administratief, organisatorisch, sociaal, cultureel, kerkelijk en geestelijk vlak [aanbieden]. Zij kan documenteren, adviseren, begeleiden, vormen, evalueren, aansturen of uitvoeren …”

   De opdracht en het werkkader geven aan de vereniging een gerechtvaardigd belang om gegevens van persoonlijke identificatie en contactinformatie van haar stakeholders te voeren.

   • Deze gegevens stellen ABC in staat:
    • om sociale, culturele en maatschappelijke informatie te bezorgen aan de brede christenheid en in het bijzonder aan de protestants-evangelische beweging in het land;
    • om zich zowel op groepen te richten als op hun individuele leden met betrekking tot hun eigen functioneren en hun functioneren in de omgeving waarin zij leven-werken-dienen;
    • diverse initiatieven te nemen die deze stakeholders informeren, documenteren en ondersteunen in relevante materies voor hun eigen respectievelijke werkingen en ontwikkelingen;
   • ABC gebruikt uw persoonsgegevens zolang u zich binnen de protestants-evangelische beweging identificeert en totdat u in overeenstemming met punt 6 hierna de verwerking en het gebruik aanpast of beperkt, of dat u verlangt dat uw persoonsgegevens worden gewist.

    

   3.2. Verder verwerkt ABC persoonsgegevens voor volgende operationele doeleinden bij de uitwerking van haar opdracht:

   • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (bij voorbeeld: abonnementen starten, producten en/of diensten bestellen, een gebruikersaccount aanmaken, …), evenals de facturatie, de opvolging en inning van deze facturen – al dan niet via derden;
   • Het ter beschikking stellen van informatie, en die uit te wisselen, te creëren of aan te vullen met die van andere gebruikers; met hen contact op te nemen via (mobiele) websites, apps, webshops, sociale media, … ;
   • De voortgaande verbetering, het onderhoud en de optimalisering
    • van de informatie aan onze stakeholders;
    • van het aanbod producten en diensten;
    • van (mobiele) websites, apps en hun beveiliging;
    • van onze strategieën;
   • Het personaliseren van te leveren producten en/of diensten samen met de ondersteuning, gebruiksinformatie, service berichten of (elektronische) berichten die daarmee verbonden zijn;
   • Het versturen van aankondigingen, nieuwsbrieven en informatie die zo optimaal mogelijk is afgestemd op uw profiel, dat samengesteld is uit de informatie die u verstrekt en uit de voorkeuren en interesses die blijken uit uw reacties of deelnames aan activiteiten;
   • De naleving van de geldende regelgeving op het vlak van privacy, deugdelijk bestuur, verenigingsrecht, boekhouding en elke andere regelgeving die op ABC en op haar werking van toepassing zijn – zoals bij voorbeeld wat betreft de ledenregisters van de vereniging, de bewaartermijnen van boekhoudkundige stukken, …;
   • Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gevraagd kan worden. 

   4. Deelt ABC persoonsgegevens met derden?

   ABC deelt alleen uw persoonsgegevens met derden die ze voor hun eigen gebruik willen verwerken,

    • nadat u eerst zelf akkoord bent gegaan dat ABC dit zou doen;
    • nadat ABC daarvoor uw schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
    • ABC deelt ook geen geanonimiseerde gegevens met derden.
   • Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met partners, leveranciers, aangestelden of subverwerkers met het oog op uit te voeren verwerkingen die noodzakelijk zijn opdat ABC haar opdracht zoals vermeld in punt 3 hiervoor behoorlijk kan uitvoeren.Met deze partners, leveranciers, aangestelden of subverwerkers zijn overeenkomsten met betrekking tot deze dienstverlening afgesloten,
    • waarin het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend beperkt wordt tot dat doel;
    • waarbij deze derden op hun beurt voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
   • Is uw toestemming omwille van wettelijke regels vereist, of denken wij dat omstandigheden rechtvaardigen dat we uw toestemming vragen, zullen we dat doen vooraleer we uw persoonsgegevens delen of doorsturen zoals bedoeld in het vorige punt naar een derde die buiten de Europese Economische Regio gevestigd is.

   Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacy verklaring en privacy-beleid en indien dit wettelijk vereist is. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ABC uw persoonsgegevens moet bekend maken omwille van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetgeving of regels. ABC zal pogen u in een redelijke termijn vooraf daarover te informeren, tenzij ook daarop wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

   5. Welke rechten kan u laten gelden?

   • U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens die ABC verwerkt en gebruik in te zien en die te laten verbeteren.
   • U heeft recht om uw persoonsgegevens
    • volledig te laten wissen
    • de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
    • uw persoonsgegevens te laten overdragen volgens de regelgeving die daarin voorziet.
   • Op elk moment en op uw eigen initiatief kan u
    • een eerder gegeven toestemming intrekken of aanpassen;
    • met ernstige en legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
    • zich verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens
    • zich verzetten tegen het delen van uw persoonsgegevens met derden, binnen het kader van wat bepaald is in het vorige punt 4 en voor zover dit delen noodzakelijk is voor een behoorlijke dienstverlening vanwege ABC.
    • zich verzetten tegen het opstellen van een profiel zoals vermeld in punt 3.2.
   • Om uw rechten te laten gelden
    • kan u contact opnemen met ABC-Ministries vzw, waarvan u de contactinformatie vindt in punt 8 van deze privacy-verklaring en privacy-beleid.
    • als het lijkt dat ABC u geen afdoende luisterend oor biedt, kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:
     Naam en website: Privacycommission.be
     Adres:                     Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
     Telefoon:                +32 (0)2 274 48 00.

   6. Hoe beveiligt ABC uw gegevens?

   6.1. Beveiliging

   • ABC beveiligt uw persoonsgegevens door een combinatie van verscheidene maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging te voorkomen.Zowel technisch als organisatorisch worden maatregelen getroffen om voldoende beveiliging te garanderen, zoals
    • bewustmaking van alle betrokkenen in de organisatie;
    • een verplichte geheimhoudingsclausule voor alle medewerkers;
    • een strikt beleid dat de toegang tot de gegevens regelt;
    • encryptie en back-ups van alle gegevens;
    • periodieke testen, evaluaties en bijsturing van onze procedures en beveiliging;
   • Verwerken, doorsturen en bewaren van persoonsgegevens is echter nooit totaal risicoloos.
    Indien een datalek zich toch zou voordoen en ABC levert het bewijs dat al het nodige is gedaan op het vlak van technologie, procedures en verantwoordelijkheden, is ABC niet verantwoordelijk voor eventuele schade die derden door hun onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens zouden veroorzaken.

   6.2 Gegevensopslag

   • ABC bewaart en verwerkt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met
    • onze eigen contractuele en wettelijke verplichtingen;
    • onze maatschappelijke opdracht, zoals besproken in punt 3 hiervoor;
    • onze eigen werking volgens de principes van deugdelijk bestuur, van kwaliteitsverbetering en van innovatie.
   • In de regel betekent dit dat ABC uw persoonsgegevens in verband met een concrete dienstverleningsovereenkomst niet langer bewaart
    • dan noodzakelijk voor het specifieke doel waarvoor u ze hebt verstrekt;
    • dan wat de regelgeving daarover bepaalt.

   Daarom verwerkt en gebruikt ABC uw persoonsgegevens op basis van een concrete dienstverleningsovereenkomst tot maximaal 7 jaar na laatste gebruik.
   Van categorieën zoals stakeholders en doelgroep van onze maatschappelijke opdracht gebruiken we de gegevens tot de persoon in kwestie communiceert dat informatie of contact niet langer gewenst is.

   7. Verwerkt ABC persoonsgegevens van minderjarigen?

   ABC verzamelt noch verwerkt bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

   Mochten ondanks dit principe toch persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt worden, dan zal ABC nadat de informatie daarover bij haar privacy-meldpunt is terechtgekomen, die informatie die zo snel mogelijk wissen uit haar bestanden.

   8. Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtsmacht

   Deze privacy-verklaring en dit privacy-beleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

   Bij betwistingen over de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van dit document zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

   Gebruikers van onze informatie, diensten en producten verbinden zich door dit gebruik ertoe, om bij betwistingen

   • als eerste stap contact op te nemen met ABC-Ministries vzw met de uitdrukkelijke wil om – eventueel via bemiddeling of arbitrage – voor beide partijen het geschil tot een redelijke oplossing te brengen;
   • pas in tweede instantie zich te wenden tot de overheid en/of een gerechtelijke oplossing van de betwisting te zoeken, indien de gebruiker ondervindt geen luisterend oor te krijgen.

   9. Contactgegevens

   Naam:     ABC-Ministries vzw (Privacy)
   Adres:      Sint Jansbergsesteenweg 97, 3001 Heverlee, België

   Ondernemingsnr:   BE 0881.840.757

   Telefoon:                          +32(0)495.388.784
   Email:                                privacy@abcministries.be
   Website:                          www.abcministries.be
    

   10. Versies van dit document

   V0.1   = 25 mei 2018
   V0.2   = 23 augustus 2018

   Deze privacyverklaring kan u ook downloaden:  ABC.priv_verklaring.v02